Зорица Велкова

Зорица Велкова

Дипломиран економист на депарманот Сметководство и ревизија на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.
Tања Атанасова

Tања Атанасова

Дипломиран економист на депарманот Сметководство и ревизија на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“-Скопје. Во тек е на Магистарски студии на истиот факултет.
Евдокија Трајков

Евдокија Трајков

Дипломиран економист на депарманот Финанскиски Менаџмент на Универзитет „Гоце Делчев“-Штип.